1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)
 
 
 
         
    1. แผนดำเนินงานปีงบประมาณ 2564    
         
         
 
         
    1. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
         
         
 
         
    1. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2564
    2. การประเมิณความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564
    3. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564
    4. วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ปี พ.ศ. 2563
    5. ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-4-ปี-พ.ศ.2561-2564  
    6. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-อบต.หนองอียอ