อำนาจหน้าที่ อบต.
สภาพทั่วไปของตำบล
โครงสร้างอบต.
โครงสร้างส่วนราชการ
ผู้บริหาร อบต.
สมาชิกสภา อบต.
เจ้าหน้าที่ อบต.
ผู้นำฝ่ายปกครองท้องที่
รหัสหมู่บ้านในตำบลหนองอียอ
โรงเรียนหนองอียอวิทยา
โรงเรียนบ้านอาเลา
โรงเรียนบ้านหนองอียอ
โรงเรียนบ้านโนนเซียง
อบจ.สุรินทร์
เทศบาลเมืองสุรินทร์
เทศบาลตำบลสนม
เทศบาลตำบลแคน
อบต.หนองระฆัง
อบต.นานวน
อบต.สนม
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงาน ก.ก.ถ.
สำนักงาน ก.ถ.
สนง.สถ.จังหวัดสุรินทร์
ไลน์ อบต.หนองอียอ
 
free web counter

 
 
;
 
กฏหมายที่ควรรู้

หมายเลขติดต่อผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการ

นายสามรถ ครองสัตย์ นายกอบต.หนองอียอ 0611793685

นายสุวัฒน์ ยิ้มดี ปลัดอบต.หนองอียอ 0898454095

นายสุเนตร ปทุมขวัญ หัวหน้าสำนักงานปลัด 0614178351

นางสาวอิษฎาพร เครือวัลย์ ผอ.กองคลัง 0854687915

นายบุญมี จำปาจีน ผอ.กองช่าง 0879659757

นายศตวุฒิ สอนดี รักษาการผอกองการศึกษา 0807319750

ขอเรียนเชิญประชาชน

ร่วมตอบแบบสอบถาม

ประเมินความพึงพอใจ

การให้บริการประชาชน

ของอบต.หนองอียอตามลิ้งด้านล่างนี้คับ

Email อบตหนองอียอ 6320806@dla.co.th
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ผลจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเวทีเครื่องเสียงในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 2/2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางเลขทะเบียนกค3108โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปี 2563
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับปิดภาคเรียน 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราา จ้างปรับปรุง-ซ่อมแซมลงหินคลุก ถนนที่ชำรุดจากอุทกภัย(น้ำท่วม) สายบ้านนางแคบหมู่ 7 ไปสามแยกบ้านผือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุง-ซ่อมแซมลงหินคลุก ถนนที่ชำรุดจากอุทกภัย(น้ำท่วม) สายหน้าโรงเรียนบ้านอาเลาไปบ้านอาเยาะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุง-ซ่อมแซมลงหินคลุก ถนนที่ชำรุดจากอุทกภัย(น้ำท่วม) สายบ้านทุ่งสว่างไปบ้านจบก-บ้านสัจจัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล.สายข้างวัดบ้านบุผาง-ไปลำห้วยไผ่ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E - bidding)
ประกาศตารางวงเงินงบประมาณและราคากลางในการจ้าง โครงการก่อสร้าง รั้วลวดหนามล้อมรอบหนองน้ำบ้านหัวเสือ หมู่ที่ 5
ประกาศประกวดราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล ทางข้างวัดบ้านบุผาง - ไปลำห้วยไผ่ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้านหนองอียอ หมู่ที่ 1
ประกาศตารางวงเงินงบประมาณในการจัดสรรราคากลางจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านหนองตาดวัฒนาหมู่ที่ 10
ประกาศตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางข้างวัดบ้านบุผางไปลำห้วยไผ่ บ้านบุผางหมู่ที่ 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง ถนนหินคลุกบ้านศิริถาวร หมู่ที่ 2 ไปลำห้วยไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคสล.บ้านโนนเซียง-หนองหว้า หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉนาะเจาะจง
ประกาศตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านศิริถาวร หมู่ที่ 2 ไปลำห้วยไผ่
ประกาศตารางวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับการขัดสรรและราคากลางในการจ้างงานก่อสร้าง โครงการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนเซียง-บ้านหนองหว้า หมู่ 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In - Pllace Recyclinc สายบ้านโนนสุข หมู่ 9 เชื่อม ถนนลาดยางสาย 2333 (E-bidding)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In - Pllace Recyclinc สายบ้านโนนสุข หมู่ 9 เชื่อม ถนนลาดยางสาย 2333 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ประกาศตารางวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรรคและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด สำหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป พร้อมอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่ายและการติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณที่ทำการ อบต.หนองอียอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองคลัง จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประมาณการวงเงินงบประมาณในการสร้างแผงกั้นอลูมิเนียมพร้อมกระจกอาคารเอนกประสงค์(ที่ทำการอบต.หนองอียอ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงลงหินคลุก สายจากทางโค้งบ้านศิริถาวร ไปบ้านสัจจัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำยาเคมี กำจัดยุงและทรายอเบทตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ จัดหาต้นไม้เพื่อปลูกตามแนวทางโครงการ พระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการ บ้านน่าอยู่ปลอดภัยไร้โรค ประจะปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมคุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์(ที่ทำการใหม่อบต.หนองอียอ)ตามแบบแปลนมาตรฐานอบต.กาบเชิง
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสุขหมู่ 9
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการขุดลอกลำห้วยน้อยบ้านอาเลา หมู่ 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกลำห้วยไผ่ จากทิศตะวันตกหนองไผ่ ถึงฝาย มข 2527 บ้านทุ่งสว่าง หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง เสริมผิวทาง Para Asphaltic Concrete สายหน้าโรงเรียนบ้านโนนเซียงม.4 ถึงบ้านนางแคบม.7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประการผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะขนส่งสำหรับรถกู้ชีพ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง
ประกาศประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างสริมผิวทาง Para Asphaltic Concrete สายหน้าโรงเรียนบ้านโนนเซียงหมู่ 4 ถึงสามแยกบ้านนางแคบ หมู่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสส์ (E-Bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมถนนที่ชำรุด สี่แยกบ้านอาเลา หมู่ 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกลําห้วยไผ่ (ปีกลําห้วย) บ้านบุผาง หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศโครงการขุดลอกลำห้วยน้อยบ้านอาเลาหมู่ 6 จากฝายน้ำล้นแบบท่อลอดไปสุดเขตบ้านอาเยาะ
ประกาศโครงการ เสริมผิว Para Aspsaltic Concrete สายหน้าโรงเรียนบ้านโนนเซียง ถึง สามแยกบ้านนางแคบ ม.7
ประกาศโครงการขุดลอดปีกลำห้วยไผ่บ้านบุผาง หมู่ที่ 3 จำนวน 2 ช่วง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเครื่องเสียงพร้อมเครื่องปั่นไฟ กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาโครงแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ก่อสร้างถนน คสล บ้านโนนสุขหมู่ 9 โดยวิธีเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องจักรกำจัดผักตบชวาลำห้วยไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทําบอร์ดไม้สําหรับติดประกาศและประชาสัมพันธ์ แบบขาตั้ง โดยวิธี เฉพาะเจาะจง
ประกาศตารางวงเงินงบประมาณและราคากลางในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านโนนสุขหมู่ 9
ประกาศตารางวงเงินงบประมาณและราคากลางในการกำจัดวัชพืชในลำห้วยไผ
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์บริเวณที่ทำการอบต.หนองอียอ
จัดทำโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
โทรศัพท์ 044-060380 โทรสาร 044-060380
webmaster:pongsurin@gmail.com