รายงานความพึงพอใจ/รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี 2562
ผลคะแนนโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปีงบประมาณ 2562
ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของ อปท. (ITA)
iรายงานความพึงพอในของประชาชน ปี 2561
คู่มือประชาชน
รายงานความพึงพอใจของประชาชนประจำปี 2560
รายงานความพึงพอใจของประชาชนประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงานปี 2559
รายงานผลคะแนน LPA 2561
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตในรอบ 6 เดือน
รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2561
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561
เกี่ยวกับแผน/ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
แผนพัฒนา 5 ปี (2561-2565) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2559
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 ส่วนที่ 3 ส่วนที่ 4
แผนการดำเนินงาน พ.ศ.2558
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ.2558-2562) บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3 บทที่ 4
แผนการดำเนินงาน พ.ศ.2557 ยุทธศาสตร์ที่ [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]
แผนการดำเนินงาน พ.ศ.2555 ยุทธศาสตร์ที่ [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]
แผนการดำเนินงาน พ.ศ.2553
แผนการดำเนินงาน พ.ศ.2552
แผนชุมชน บ้านหนองอียอ หมู่ที่ 1 [ส่วนที่ 1-3] [ส่วนที่ 4]
แผนชุมชน บ้านศิริถาวร หมู่ที่ 2 [ส่วนที่ 1-3] [ส่วนที่ 4]
แผนชุมชน บ้านบุผาง หมู่ที่ 3 [ส่วนที่ 1-3] [ส่วนที่ 4]
แผนชุมชน บ้านโนนเซียง หมู่ที่ 4 [ส่วนที่ 1-3] [ส่วนที่ 4]
แผนชุมชน บ้านหัวเสือ หมู่ที่ 5 [ส่วนที่ 1-3] [ส่วนที่ 4]
แผนชุมชน บ้านอาเลา หมู่ที่ 6 [ส่วนที่ 1-3] [ส่วนที่ 4]
แผนชุมชน บ้านนางแคบ หมู่ที่ 7 [ส่วนที่ 1-3] [ส่วนที่ 4]
แผนชุมชน บ้านสำโรง หมู่ที่ 8 [ส่วนที่ 1-3] [ส่วนที่ 4]
แผนชุมชน บ้านโนนสุข หมู่ที่ 9 [ส่วนที่ 1-3] [ส่วนที่ 4]
แผนชุมชน บ้านหนองตาดวัฒนา หมู่ที่ 10 [ส่วนที่ 1-3] [ส่วนที่ 4]
แผนชุมชน บ้านหนองอียอ หมู่ที่ 11 [ส่วนที่ 1-3] [ส่วนที่ 4]
การจัดซื้อจัดจ้าง/สอบราคา/ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและคนขับ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไตรมาศ 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรอมรั้วลวดหนามรอบหนองนางแคบ หมู่ 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างลานเอนกประสงค์หน้าที่ทำการอบต.หนองอียอ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างห้องเก็บของ
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น
ตารางวงเงินงบประมาณ ค่าใช้จ่ายจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมารถปรับอากาศ ๒ ชั้น
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างที่ทำการใหม่ งวดที่ 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงลงหินคลุกบ้านหนองอียอหมู่ 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงลงหินคลุกบ้านสำโรงหมูุ่ 8
ประกาศผูชนะการเสนอราคารื้อถอนอาคาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมหอกระจายข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเครื่องจักรกำจัดผักตบชวา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กำจัดวัชพืช
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างท่อเหลี่ยม ม.5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างท่อเหลี่ยม ม.2
ประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างจำนวน 3 โครงการ หมู่4 หมู่6 หมู่11
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรยางพาราบ้านอาเลา
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านหนองอียอ
ประกาศประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรยางพาราบ้านอาเลา แบบ ปปช.1
ประกาศประมูลเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านหนองอียอ แบบ ปปช.1
ประกาศ อบต.เชิญชวนเสนอราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ
ประกาศ อบต.เชิญชวนเสนอราคาจ้าง จำนวน 6 โครงการ
ประกาศ อบต.เชิญชวนเสนอราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ
ประกาศ อบต.เชิญชวนเสนอราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ
แบบแสดงราคากลาง โครงการก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส บ้านนางแคบ หมู่ที่ 7
แบบแสดงราคากลาง โครงการลงหินคลุกจากทางแยกโรงเรียนบ้านอาเลา เชื่อมล าห้วยไปบ้านค้อ
แบบแสดงราคากลาง โครงการลงหินคลุกจากบ้านบุผาง ไปหนองช้าง
แบบแสดงราคากลาง โครงการปรับปรุง - ซ่อมแซมลงหินคลุกเป็นจุด ๆ จ ำนวน 22 จุดจากทางโค้งศิริถำวรไปบ้ำนทุ่งสว่ำง หมู่ที่ 2
แบบแสดงราคากลาง โครงการขุดลอกหนองตานัน บ้านหนองอียอ หมู่ที่ 1
แบบแสดงราคากลาง โครงการขุดลอกหนองนางแคบ บ้านนางแคบ หมู่ที่ 7
แบบแสดงราคากลาง โครงการขุดลอกสระน้ำบ้านหัวเสือ หมู่ที่ 5
แบบแสดงราคากลาง โครงการขุดลอกล ำห้วยบุหวำย บ้ำนส ำโรง หมู่ที่ 8
แบบแสดงราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนดินจากทิศใต้วัดสว่างหนองอียอ ไปบ้านจบก หมู่ที่ 11
แบบแสดงราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเซียง หมู่ที่ 4
แบบแสดงราคากลาง โครงการเกรดปรับแต่งผิวจราจรถนนภายในต าบลหนองอียอ จ านวน 11 หมู่บ้าน
แบบแสดงราคากลาง โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นล าห้วยไผ่บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 2
แบบแสดงราคากลาง โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นลำห้วยไผ่บ้านหนองอียอ หมู่ที่ 1
แบบแสดงราคากลาง โครงการ ขยายเขตประปาภายในหมู่บ้านส ำโรง หมู่ที่ 8
แผนจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2563
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
ผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2561
รายงานการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุงวดที่ 3
รายงานการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุงวดที่ 2
รายงานการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุงวดที่ 1
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559(01/10/2558)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาที่เล่นสำหรับเด็ก (29/07/2558) ประกาศราคากลาง
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา (20/07/2558) ประกาศราคากลาง แบบ ปปช.1
แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558(01/10/2557)
ประกาศผลสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา(13/08/2557)
ประกาศผลสอบราคาจ้างโครงการถนน คสล.หมู่ที่ 5-โรงเรียนบ้านอาเลา(08/08/2557)
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา(25/07/2557) แบบแสดงราคากลาง
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการถนน คสล.หมู่ที่ 5-โรงเรียนบ้านอาเลา(22/.7/2557) แบบแสดงราคากลาง
แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ....[ ผด.1 ] ....[ ผด.2 ]
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2562
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2562
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2562
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2562
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2561
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2561
สรุปจัดซื้จัดจ้าง เดือน ตุลาคา 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ปี 2560 งวดที่ 2
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2560
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2559
รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2559
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2559
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2558
รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2558
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2557
รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2557
การเงินการคลัง
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2562
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2562
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2562
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2561
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2561
งบข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2561
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2561
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือน กรกฏาคม 2561
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2561
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือน พฤศภาคม 2561
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2561
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2561
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือน กุภาพันธ์ 2561
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2561
รายงานงบแสดงฐานนะทางการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2560
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2560
แผนการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ไตรมาสที่ 1) (ไตรมาสที่ 2) (ไตรมาสที่ 3) (ไตรมาสที่ 4)
แผนการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ไตรมาสที่ 1) (ไตรมาสที่ 2) (ไตรมาสที่ 3) (ไตรมาสที่ 4)
แผนการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ไตรมาสที่ 1) (ไตรมาสที่ 2) (ไตรมาสที่ 3) (ไตรมาสที่ 4)
แผนการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ไตรมาสที่ 1) (ไตรมาสที่ 2) (ไตรมาสที่ 3) (ไตรมาสที่ 4)
แผนการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (ไตรมาสที่ 1) (ไตรมาสที่ 2) (ไตรมาสที่ 3) (ไตรมาสที่ 4)
แผนการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (ไตรมาสที่ 1) (ไตรมาสที่ 2) (ไตรมาสที่ 3) (ไตรมาสที่ 4)
แผนการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (ไตรมาสที่ 1) (ไตรมาสที่ 2) (ไตรมาสที่ 3) (ไตรมาสที่ 4)
 
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ 2562
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 4 ปี งบประมาณ 2562
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2562
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2562
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562
รายงานการประชุมคณะผูบริหาร ครั้งที่ 6 ปีงบประมาณ 2561
รายงานการประชุมคณะผูบริหาร ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ 2561
รายงานการประชุมคณะผูบริหาร ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2561
รายงานการประชุมคณะผูบริหาร ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2561
รายงานการประชุมคณะผูบริหาร ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2561

รายงานการประชุมคณะผูบริหารครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2561

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2560
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2560
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2560
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ 2560
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารครั้งที่ 6 ปีงบประมาณ 2560
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารครั้งที่ 7 ปีงบประมาณ 2560
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ
รายงานการประชุมสภา อบต.หนองอียอ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 8 ปี 2562
รายงานการประชุมสภา อบต.หนองอียอ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 7 ปี 2562
รายงานการประชุมสภา อบต.หนองอียอ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 6 ปี 2562
รายงานการประชุมสภา อบต.หนองอียอ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 5 ปี 2562
รายงานการประชุมสภา อบต.หนองอียอ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 4 ปี 2562
รายงานการประชุมสภา อบต.หนองอียอ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ปี 2562
รายงานการประชุมสภา อบต.หนองอียอ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ปี 2562
รายงานการประชุมสภา อบต.หนองอียอ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2562
รายงานการประชุมสภา อบต.หนองอียอ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ปี 2561
รายงานการประชุมสภา อบต.หนองอียอ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 2561
รายงานการประชุมสภา อบต.หนองอียอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ปี 2561
รายงานการประชุมสภา อบต.หนองอียอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2561
รายงานการประชุมสภา อบต.หนองอียอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2561
รายงานการประชุมสภา อบต.หนองอียอ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ปี 2561
รายงานการประชุมสภา อบต.หนองอียอ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2561
รายงานการประชุมสภา อบต.หนองอียอ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ปี 2561
รายงานการประชุมสภา อบต.หนองอียอ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2561
รายงานการประชุมสภา อบตใหนองอียอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ปี 2560
รายงานการประชุมสภา อบต.หนองอียอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2560
รายงานการประชุมสภา อบต.หนองอียอ สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ปี 2560
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล
ประกาศนโยบายกลยุทธ์การบริหารพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปี 2558-2562
ประกาศกำหนดนโยบาย มาตรการ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมความโปร่งใสในการบริหารงาน
ประกาศหลักเกณฑ์จำนวนครั้งที่ลาหรือมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ
ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน พนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2
ประกาศนโยบายกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการการป้องกันการให้หรือรับสินบน
มาตราการการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยขน์ส่วนรวม
มาตราการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาณารณะ
มาตราการจัดการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
มาตราการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคคลากร( 2561-2563)
โครงการอบรมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
รายงานแผนปฏิบัติการการทุจริต 62
รายงานแผนปฎิบัติการการทุจริต 61
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2562
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 2561 - 2563
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของนายก อบต.
เส้นทางความก้าวหน้าด้านอาชีพ
แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)

แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต

แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2558-2560

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 2558-2560

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560)ฉบับที่2 ..บัญชีจัดคนลงสู่ตำแหน่ง....บัญชีค่าใช้จ่าย...
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560)ฉบับที่ 1
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
นโยบายคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

แผนพัฒนาบุคลากร(พ.ศ.2555-2557)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2555-2557)
กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (พ.ศ.2555-2558)
ผลการประเมิน LPA 2559
แผนแม่บทเทคโนโลยีและสาระสนเทศ
แผนป้องกันการทุจริต 2561
ประกาศโครงสร้างแบ่งส่วนราชการแผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563
สถิติผู้เข้ามาดูข้อมูลข่าวสาร จำนวน PHP Counter ครั้ง
เริ่มนับเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2555