รายงานความพึงพอใจ/รายงานผลการดำเนินงาน
คู่มือประชาชน
รายงานความพึงพอใจของประชาชนประจำปี 2560
รายงานความพึงพอใจของประชาชนประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงานปี 2559
 
เกี่ยวกับแผน/ข้อบัญญัติ
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2559
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 ส่วนที่ 3 ส่วนที่ 4
แผนการดำเนินงาน พ.ศ.2558
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ.2558-2562) บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3 บทที่ 4
แผนการดำเนินงาน พ.ศ.2557 ยุทธศาสตร์ที่ [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]
แผนการดำเนินงาน พ.ศ.2555 ยุทธศาสตร์ที่ [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]
แผนการดำเนินงาน พ.ศ.2553
แผนการดำเนินงาน พ.ศ.2552
แผนชุมชน บ้านหนองอียอ หมู่ที่ 1 [ส่วนที่ 1-3] [ส่วนที่ 4]
แผนชุมชน บ้านศิริถาวร หมู่ที่ 2 [ส่วนที่ 1-3] [ส่วนที่ 4]
แผนชุมชน บ้านบุผาง หมู่ที่ 3 [ส่วนที่ 1-3] [ส่วนที่ 4]
แผนชุมชน บ้านโนนเซียง หมู่ที่ 4 [ส่วนที่ 1-3] [ส่วนที่ 4]
แผนชุมชน บ้านหัวเสือ หมู่ที่ 5 [ส่วนที่ 1-3] [ส่วนที่ 4]
แผนชุมชน บ้านอาเลา หมู่ที่ 6 [ส่วนที่ 1-3] [ส่วนที่ 4]
แผนชุมชน บ้านนางแคบ หมู่ที่ 7 [ส่วนที่ 1-3] [ส่วนที่ 4]
แผนชุมชน บ้านสำโรง หมู่ที่ 8 [ส่วนที่ 1-3] [ส่วนที่ 4]
แผนชุมชน บ้านโนนสุข หมู่ที่ 9 [ส่วนที่ 1-3] [ส่วนที่ 4]
แผนชุมชน บ้านหนองตาดวัฒนา หมู่ที่ 10 [ส่วนที่ 1-3] [ส่วนที่ 4]
แผนชุมชน บ้านหนองอียอ หมู่ที่ 11 [ส่วนที่ 1-3] [ส่วนที่ 4]
การจัดซื้อจัดจ้าง/สอบราคา/ประกวดราคา
ประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างจำนวน 3 โครงการ หมู่4 หมู่6 หมู่11
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรยางพาราบ้านอาเลา
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านหนองอียอ
ประกาศประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรยางพาราบ้านอาเลา แบบ ปปช.1
ประกาศประมูลเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านหนองอียอ แบบ ปปช.1
ประกาศ อบต.เชิญชวนเสนอราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ
ประกาศ อบต.เชิญชวนเสนอราคาจ้าง จำนวน 6 โครงการ
ประกาศ อบต.เชิญชวนเสนอราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ
ประกาศ อบต.เชิญชวนเสนอราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ
แบบแสดงราคากลาง โครงการก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส บ้านนางแคบ หมู่ที่ 7
แบบแสดงราคากลาง โครงการลงหินคลุกจากทางแยกโรงเรียนบ้านอาเลา เชื่อมล าห้วยไปบ้านค้อ
แบบแสดงราคากลาง โครงการลงหินคลุกจากบ้านบุผาง ไปหนองช้าง
แบบแสดงราคากลาง โครงการปรับปรุง - ซ่อมแซมลงหินคลุกเป็นจุด ๆ จ ำนวน 22 จุดจากทางโค้งศิริถำวรไปบ้ำนทุ่งสว่ำง หมู่ที่ 2
แบบแสดงราคากลาง โครงการขุดลอกหนองตานัน บ้านหนองอียอ หมู่ที่ 1
แบบแสดงราคากลาง โครงการขุดลอกหนองนางแคบ บ้านนางแคบ หมู่ที่ 7
แบบแสดงราคากลาง โครงการขุดลอกสระน้ำบ้านหัวเสือ หมู่ที่ 5
แบบแสดงราคากลาง โครงการขุดลอกล ำห้วยบุหวำย บ้ำนส ำโรง หมู่ที่ 8
แบบแสดงราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนดินจากทิศใต้วัดสว่างหนองอียอ ไปบ้านจบก หมู่ที่ 11
แบบแสดงราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเซียง หมู่ที่ 4
แบบแสดงราคากลาง โครงการเกรดปรับแต่งผิวจราจรถนนภายในต าบลหนองอียอ จ านวน 11 หมู่บ้าน
แบบแสดงราคากลาง โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นล าห้วยไผ่บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 2
แบบแสดงราคากลาง โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นลำห้วยไผ่บ้านหนองอียอ หมู่ที่ 1
แบบแสดงราคากลาง โครงการ ขยายเขตประปาภายในหมู่บ้านส ำโรง หมู่ที่ 8
แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560(01/10/2559)
แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559(01/10/2558)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาที่เล่นสำหรับเด็ก (29/07/2558) ประกาศราคากลาง
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา (20/07/2558) ประกาศราคากลาง แบบ ปปช.1
แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558(01/10/2557)
ประกาศผลสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา(13/08/2557)
ประกาศผลสอบราคาจ้างโครงการถนน คสล.หมู่ที่ 5-โรงเรียนบ้านอาเลา(08/08/2557)
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา(25/07/2557) แบบแสดงราคากลาง
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการถนน คสล.หมู่ที่ 5-โรงเรียนบ้านอาเลา(22/.7/2557) แบบแสดงราคากลาง
แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ....[ ผด.1 ] ....[ ผด.2 ]
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ปี 2560 งวดที่ 2
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2560
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2559
รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2559
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2559
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2558
รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2558
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2557
รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2557
การเงินการคลัง
แผนการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ไตรมาสที่ 1) (ไตรมาสที่ 2) (ไตรมาสที่ 3) (ไตรมาสที่ 4)
แผนการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ไตรมาสที่ 1) (ไตรมาสที่ 2) (ไตรมาสที่ 3) (ไตรมาสที่ 4)
แผนการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ไตรมาสที่ 1) (ไตรมาสที่ 2) (ไตรมาสที่ 3) (ไตรมาสที่ 4)
แผนการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ไตรมาสที่ 1) (ไตรมาสที่ 2) (ไตรมาสที่ 3) (ไตรมาสที่ 4)
แผนการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (ไตรมาสที่ 1) (ไตรมาสที่ 2) (ไตรมาสที่ 3) (ไตรมาสที่ 4)
แผนการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (ไตรมาสที่ 1) (ไตรมาสที่ 2) (ไตรมาสที่ 3) (ไตรมาสที่ 4)
แผนการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (ไตรมาสที่ 1) (ไตรมาสที่ 2) (ไตรมาสที่ 3) (ไตรมาสที่ 4)
 
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานการประชุมคณะผูบริหาร 29/03/59
รายงานการประชุมคณะผูบริหาร 29/04/59
รายงานการประชุมคณะผูบริหาร 26//05/59
รายงานการประชุมคณะผูบริหาร 01/06/59
รายงานการประชุมคณะผูบริหาร 07/09/59
รายงานการประชุมคณะผูบริหาร 30/09/59

รายงานการประชุมคณะผูบริหาร12/10/59

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2560
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2560
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2560
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ 2560
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารครั้งที่ 6 ปีงบประมาณ 2560
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารครั้งที่ 7 ปีงบประมาณ 2560
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ
 
 
รายงานการประชุมสภา อบต.หนองอียอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2560
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของนายก อบต.
เส้นทางความก้าวหน้าด้านอาชีพ
แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)

แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต

แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2558-2560

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 2558-2560

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560)ฉบับที่2 ..บัญชีจัดคนลงสู่ตำแหน่ง....บัญชีค่าใช้จ่าย...
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560)ฉบับที่ 1
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
นโยบายคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

แผนพัฒนาบุคลากร(พ.ศ.2555-2557)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2555-2557)
กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (พ.ศ.2555-2558)
ผลการประเมิน LPA 2559
สถิติผู้เข้ามาดูข้อมูลข่าวสาร จำนวน PHP Counter ครั้ง
เริ่มนับเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2555