เจ้าหน้าที่
 
 
สำนักงานปลัด
 

 

สุวัฒน์ ยิ้มดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สมเกียรติ สาระ

นางสาวเทวี แสนกล้า

นายวิรัตน์ บุญมาก
หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.
นักพัฒนาชุมชน
เจ้าหน้าที่ธุรการ
จุฬาลักษณ์ อินทร์แป้น
 
วีระศักดิ์ แสวงสุข
ผช.จนท.วิเคราะห์นโยบายฯ
 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
พงสวัสดิ์ อินทร์งาม
ประเสริฐ หาญมานพ
รณภูมิ ยอดสิงห์
คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานป้องกันฯ)
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
 
 
ศุภกิจ ชอบธรรม
 
คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานด้านเกษตร)
ส่วนการคลัง
สุวัฒน์ ยิ้มดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
หัวหน้าส่วนการคลัง
         
   
   
         
 
         
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนโยธา
บุญมี จำปาจีน
หัวหน้าส่วนโยธา
บัวลิน มุ่งดี
ผู้ช่วยช่างโยธา
 
 
 
ส่วนการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
สุวัฒน์ ยิ้มดี
ปลัด อบต.รักษาการ
หัวหน้าส่วน การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ดาราวัลย์ จันทร์ทา
นักวิชาการศึกษา
         
   
   
   
จ.อ.เสนอ สุขศรี
   
   
เจ้าพนังานธุรการ
   
สุวรรณรัตน์ บุญเพิ่ม
ครูผู้ดูแลเด็ก
สมพร ศรีสมศักดิ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
เพชราภรณ์ สุดกลาง
ครูผู้ดูแลเด็ก