สมาชิกสภา อบต.หนองอียอ
       
นายทองใบ พุดชู
ประธานสภา อบต.
นางประภาศรี งามสง่า
รองประธานสภา อบต.
นายสุวัฒน์ ยิ้มดี
เลขาสภา อบต.

 

นายประสิทธิ์ บุญมาก
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1
นายบุญเพ็ง จันทร์ล้ำ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1
นายวีระศักดิ์ ภูมะลา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2
นางสาวบังอร คงแถลง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2
นางสาวแจ้ง ประทุมแก้ว
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3
นางวิลัย ดาศรี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3
นายอนุวัฒน์ มาลีหวล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4
นายประยงค์ นาดี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4
นายเอ็ด โคกแก้ว
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5
นายบุญชู เอนกดี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5
นางสาวสุวรรณา คาดีวี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6
นายบุญจันทร์ แสวงสุข
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6
นายเหรียญ บุญมี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7
นายสมหมาย ดียิ่ง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8
นายสถิตพงษ์ ครองสัตย์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8
นายสมบูรณ์ งามเลิศ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9
นายเชิด สุขสนิท
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9
นายนพรัตน์ เงางาม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10
นางพรรทิภาร์ อยู่เย็น
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11
นายวิโรจน์ แสนสุด
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11